Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия

   Общи условия и правила за ползване на електронен  магазин vibroplatformi.bg”

 

 ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията

Между „Радор-М“ ООД, ЕИК: 205128205, адрес: гр. Варна, ул. Дядо Димитър Македонеца 3, e-mail: sales@vibroplatformi.bg, тел: 0897904249, представлявано от Милчо Матев, управител ,

наричано по- долу за краткост ДОСТАВЧИК

и

клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на

електронния магазин „vibroplatformi.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 2.

vibroplatformi.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в

Интернет www.vibroplatformi.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и

доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНИЯ  МАГАЗИН

стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата му ,

достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко- продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начиниза разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6.Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,

потребителското и търговското право, критерии и условия.

Чл. 5.

(1)

Ползвателите сключват договор за покупко- продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

чрез интерфейса на Доставчика, достъпен

на страницата му в Интернет или друго средство за

комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на  определените от него чрез интерфейса стоки.

(3)

Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4)

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5)

Цената за доставката може да  се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.

(1)

Ползвателят и  Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко- продажба могат да

бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2)

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при  извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за  достъп.

 

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл.3.

(1)

За да използва  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2)

Името и паролата за отдалечен достъп се определят

от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3)

С попълване на данните си и натискане(чекване, отбелязване)  на бутоните (кутийките)"Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)

Доставчикът потвърждава извършената от

Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от  Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат  и  Информация  за активиране на регистрацията.

Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от

Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5)

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в

регистрацията си, в случай на промяна.

(6)

В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай  Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на  Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

   ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА    ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

 

Чл. 4

(1)

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от  Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2)

Договорът се сключва на български език.

(3)

Договорът между  Доставчика и Ползвателя представляват настоящите общи  Условия.

 (4)

Страна по договора с Доставчика  е  Ползвателят, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на

съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5)

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически

средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,

преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6)

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при  Доставчика. Договорът за покупко- продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7)

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко- продажба на стока, Доставчикътизрично уведомява. Ползвателяпо подходящ начин чрез електронни средства.

(8)

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9)

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 5.

Ползвателите сключват договора за покупко- продажба с Доставчика по

следната процедура:

(1)

Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2)

Влизане в системата за извършване на поръчки на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3)

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4)

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5)

Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6)

Потвърждение на поръчката;

 

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 6.

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия относно защитата на потребителя по отношение на

договорите от разстояние.

Чл. 7

(1)

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2)

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от  Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3)

Стойността на разходите за доставка, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

-В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

-При избиране на стоките за сключване на договора за покупко- продажба;

(4)

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и  информацията, предоставена на  Ползвателя в сайта на  Доставчика.

(5)

Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към  момента на визуализацията и на сайта на Доставчикана ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6)

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в  сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7)

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 9.

(1)

Ползвателят се съгласява, че  Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко- продажба на стоки и тяхната доставка.

(2)

Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

Чл. 10

(1)

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откажете от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок от 14 дни.
(2)

 Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОЛЗВАТЕЛЯ, е влязло във владение на стоката.
(3)  

За да упражни ПОЛЗВАТЕЛЯТ правото си на отказ, трябва да уведоми ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, както и следното: име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес.
(4)

   1. Заявяването на правото на отказ се подава устно , на тел: 0897904249 или на email: sales@vibroplatformi.bg
    2. След получаване на отправения отказ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа по email.
  (5).

За да спази ПОЛЗВАТЕЛЯТ срока за отказ от договора, следва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, а именно: 14 дни считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯ или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязло във владение на стоката.
(6)

В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ се откаже от настоящия договор, ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови всички плащания, които са получени от потребителя, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е получил обратно стоката или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. ДОСТАВЧИКЪТ ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при плащането, освен ако потребителя изрично не се е съгласил или не е посочил друг начин. Във всеки случай на въстановяване, няма да има транзакционни разходи за потребителя.
(7)

  1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на търговеца, като потребителя поеме преките разходи по връщане на стоките, на адрес, както следва: гр. Варна, ул. Дядо Димитър Македонеца №3, или до офис на куриерска фирма Еконт на адрес: Варна, 9000, кв. Аспарухово, ул. „Димчо Дебелянов“ №14, или Спиди на адрес: Варна, 9000, кв. Аспарухово, ул. „Мара Тасева“ № 1, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал търговеца за отказа си от договора. 


   2. Срокът се счита за спазен, ако изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок;

 

 3. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

Чл. 11

(1)

Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е  определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,  освен ако стоките са поръчани в  една доставка.

(2)

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът  на доставка на стоките е до 10 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на  поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3)

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 7 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4)

В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със  същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за  промяната на изпълнението на договора.

(5)

В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

   ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 12.

 (1)

Доставчикът доставя и предава стоката на  Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2)

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика (куриера) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 13.

(1)

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на

Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2)

От съображения за сигурност на личните данни на

Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3)

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

Чл. 14.

(1)

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се  легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на  регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2)

В случай, че по някаква причина Ползвателят

е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът

има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или

забравени имена и пароли.

  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 15

(1)

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от

Доставчика, за което последният може да уведоми по подходящ начин всички Ползватели на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2)

Доставчикът и  Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези  общи условия ще има действие спрямо

Ползвателя при поръчка на нова стока от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3)

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на

Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия могат да  бъдат изпращани на адреса на електронната

поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат

подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22.

Доставчикът

публикува тези общи условия на адрес  http://vibroplatformi.bg/index.php?route=information/information&information_id=5

заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 16.

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с

Доставчика се  прекратяват в следните случаи:

· при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на  една от страните по договора;

· по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

· едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

· при обективна невъзможност на някоя от страните по договор

а да изпълнява задълженията си;

· при изземване или запечатване на об

орудването от държавни органи;

· в случай на заличаване на регистрацията на  Ползвателя

в сайта на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

В този случай сключените, но неизпълнени договори за

Покупко- продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

· в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 18

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 19

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентният съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 20

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на ЕЛЕТРОНЕН МАГАЗИН.

 

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,

ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.

София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Последни новини

Как да се предпазим от заразяване с коронавирус COVID 19? Всичко на едно място. Информацията се допълва постоянно

В тази публикация сме събрали препоръки от много различни източници- китайски, български, СЗО. Всички вече знаят, че заразяването с вируса става по въздушно- капков път или ч...

Прочети още

Как да си изберем виброплатформа?

Останахме приятно изненадани от бързината, с която виброплатформите станаха популярни и навлязоха в ежедневието на много хора в България. Много ни радват обратните отзиви, защо...

Прочети още

Отзиви от използването на виброплатформи

 Тук ще публикуваме отзиви на наши клиенти, относно резултатите от използането на виброплатформа в дома или офиса. Всички отзиви ГАРАНТИРАНО са само и единстве...

Прочети още